ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Όροι Χρήσης της Γεωπύλης.


1. Το σύνολο της διανοητικής ιδιοκτησίας, επί των γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων (εφεξής “Γεωχωρικά Δεδομένα”) που διατίθενται μέσω των παρόντων υπηρεσιών ανήκουν στους οικείους φορείς του Δημοσίου Τομέα, όπως προσδιορίζεται στα σχετικά μεταδεδομένα τους και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

2. Η χρήση των υπηρεσιών της Γεωπύλης  πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση τους από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Γεωπύλης σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία των υπηρεσιών και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή αυτών.

3. Η Εγνατία Οδός Α.Ε. καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε τα Γεωχωρικά Δεδομένα που παρέχονται μέσω των υπηρεσιών του να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, αληθή και επίκαιρα. Επίσης παρέχει τις υπηρεσίες και τα Γεωχωρικά Δεδομένα «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Σε καμία περίπτωση η Εγνατία Οδός Α.Ε. δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη των υπηρεσιών.

4. Η Εγνατία Οδός Α.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

5. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, η Εγνατία Οδός Α.Ε. δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης. Επίσης δεν εγγυάται ότι οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

6. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης των παρόντων υπηρεσιών καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

7. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εγνατίας Οδού Α.Ε. και του χρήστη και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους. Η Εγνατία Οδός Α.Ε. διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο των υπηρεσιών του, καθώς και τους όρους χρήσης αυτών, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου
νομικού πλαισίου.

8. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των μερών αρμόδια δικαστήρια είναι τα Ελληνικά και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Diodia
Parking
Weather
Weather
JTI
foreis
Emergency phones
Νέα
Εργασίες

Εγγραφείτε στο Newsletter ή/και στην Ενημέρωση Συμβάντων μέσω SMS

Κύλιση στην Αρχή